Privacyverklaring 

Privacyverklaring Polon Begeleiding en Coaching hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform AVGwet. Polon Begeleiding en Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Polon Begeleiding en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze hulpverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 
  • Geslacht
  • Geboortedatum 
  • Geboorteplaats 
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 


 
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

  • Administratieve doeleinde
  • Toestemming van de betrokken persoon;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst 


Geautomatiseerde besluitvorming

Polon Begeleiding en Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Polon Begeleiding en Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Polon Begeleiding en Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
Gedurende de hulpverlening loopt bij (onderaannemer) Polon Begeleiding en Coaching , dit kan variëren van 6 maanden tot 2 jaar.  

Delen van persoonsgegevens met derden


Polon Begeleiding en Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven waar wij in onderaannemerschap werken wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Polon Begeleiding en Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Polon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Polon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klachtin te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Polon Begeleiding en Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Privacy gevoelige informatie wordt bewaard in het digitale dossier in Zilliz. Alleen medewerkers die direct werken met deze client (Gezinsbegeleider, Coördinator en de
directeur van Polon Begeleiding en Coaching) hebben toegang tot dit digitale dossier.

Wanneer een medewerker zijn dienstverband beëindigd, wordt zijn Zilliz account opgeheven en hij/zij moet de sleutel van het kantoor inleveren. 


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via [email protected]

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 
Polon Begeleiding en Coaching
Fransebaan 590B, 5627JM te Eindhoven 
Tel: 06 22 80 26 48 
Email: [email protected]